Nói sơ qua như này
Phản dame dựa trên số dame của các bạn đánh tới đối thủ
Khi đó các bạn phải tính số phản dame

Dự vaò đồ mặc của nv như :

Bộ đồ full 5 món 25% - 4 thì 20%
2 ring là 10%
Còn tùy thuộc 5 sk khuôn 1 của 5 món thì nó là 25%
cứ 1 khuôn len 1 % nên max khuôn 5 là 9% của 1 món -> phản dame x 5 món = 45%
Vậy nếu nhẹ nhàn 1 người mặc full thì phản 30-35%
Mặc full SK thì sẽ + thêm từ 25% -> 45%

Vậy tổng dao dộng phản dame của đồ full hoặc có full SK sẽ là 20-> 70%

Anh em đánh tổng 100k sẽ bị phản tầm 70K dame

70K dame - số giảm sát thương trên bộ đồ mặc của anh em nữa
Anh em tự tính nhé

Muốn giảm phản dame thì tăng máu và giảm dame mình xuống

Kính Báo !

View more latest threads same category: