• Ngày đầu open game các bạn rs theo top ngoài 50
  • NGày sau giới hạn theo top
  • Các bạn dc phép vượt mức 10 lần mỗi lần trả phí 2000 gcoinGiới hạn Reset trong ngày
Reset tối đa / ngày
TOP Thứ 2 - Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
TOP 1 10 lần / ngày 12 lần / ngày 14 lần / ngày
TOP 2 11 lần / ngày 13 lần / ngày 15 lần / ngày
TOP 3 12 lần / ngày 14 lần / ngày 16 lần / ngày
TOP 4 13 lần / ngày 15 lần / ngày 18 lần / ngày
TOP 5-10 15 lần / ngày 18 lần / ngày 21 lần / ngày
TOP 11-20 20 lần / ngày 24 lần / ngày 28 lần / ngày
TOP 21-30 25 lần / ngày 30 lần / ngày 35 lần / ngày
TOP 31-40 30 lần / ngày 36 lần / ngày 42 lần / ngày
TOP 41-50 35 lần / ngày 42 lần / ngày 49 lần / ngày
TOP > 50 40 lần / ngày 48 lần / ngày 56 lần / ngày

View more latest threads same category: