TOP 50 lúc 0h00 05/10/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 SupperEF 0 63 400 Hight Elf Anh Hùng
2 GameOver 0 62 400 Lord Emperor Anh Hùng
3 Pression 0 62 400 Grand Master Anh Hùng

View more latest threads same category: