AnhTuan + HungDaiCa: khóa tài khoản vĩnh viễn vi phạm quy định mượn đồ
Mượn đồ ko trả = khóa vĩnh viễn

View more latest threads same category: