Nói sơ qua như này
Phản dame dựa trên số dame của các bạn đánh tới đối thủ
Khi đó các bạn phải tính số phản dame

Dự vaò đồ mặc của nv như :

Bộ đồ full 5 món 25% - 4 thì 20%
2 ring là 10% ...